Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy CZ/SK

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Artexon s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2-Vinohrady, identifikační číslo: 08929009, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem na adresu info@kramekzdravizprirody.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 DORUČOVACÍ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ JE: tř. Tomáše Bati 398, OC TERNO, 1.patro, 763 02 Zlín, OC Terno

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát ( Artexon s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2-Vinohrady, email info@kramekzdravizprirody.cz):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

Pre Slovensko:

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 
1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť Artexon s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2-Vinohrady, identifikačné číslo: 08929009, formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo emailom na adresu info@kramekzdravizprirody.cz). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.3 Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

 

 

 
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát (Artexon s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2-Vinohrady, email info@kramekzdravizprirody.cz):

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum (*)

Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.